ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបំរើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្នាំកសិកម្ម ហ្វ័រវើដ​ ខេម

មតិ