ដំណើរកំសាន្តជាមួយអតិថិជនទៅកាន់ប្រទេសចិន ប្រចាំឆ្នាំ 2019

 

មតិ