ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល​

ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល​ អាចត្រូវបាន​ប្រើដើម្បីធ្វើកា​រគ្រប់គ្រង ឬរក្សាការ​ដុះពន្លក ការលូត​លាស់ ការធ្វើមេ​តា បូលីស ឬក៏​សកម្មភាព​សរីរសាស្រ្ត​ផ្សេងៗទៀតរបស់​ដំណាំ។

Showing all 9 results