ថ្នាំការពារ និង ព្យាបាលជម្ងឺ

ថ្នាំការពារ និងព្យាបាល​ជម្ងឺ​គឺជាសមាស​ភាពគីមីដែលត្រូវប្រើដើម្បីការពា​រនិងទប់​ស្កាត់ ការរាល​ដាលនៃ​ជម្ងឺផ្សិត​នៅក្នុងសួនច្បារ និងចំការដំណាំ។​ ដែលជម្ងឺ​ទាំងអស់នោះនឹងយាយី បង្ករគ្រោះ​ថ្នាក់យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ និងបំផ្លា​ញដល់​ដំណាំ។

Showing 1–10 of 14 results