ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ

ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ​ គឺជាថ្នាំពុលកសិកម្ម​ប្រើដើម្បីកម្ចាត់ឬសម្លាប់រុក្ខជា​តិដែលយើង​មិនចង់បាន(ស្មៅចង្រៃ)។ ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅចែ​កចេញជាពី​រប្រភេទគឺសម្លាប់ដោ​យជ្រៀប និងសម្លាប់ ដោយប៉ះ។​ ថ្នាំកម្ចាត់​ដោយជ្រៀបចែក​ចេញជា សម្លាប់​ស្មៅទូទៅ​មិនជំរើស សម្លាប់ដោយ ជំរើស និងកំទេចដំណុះ​គ្រាប់មុន​ដុះរឺទើប​តែដុះ។

Showing 1–10 of 28 results