ជី

ជី គឺជាសំភារៈសរីរាង្គ រឺគីមី ដែល​បានពីធម្មជាតិ រឺការសំ​យោគ (ក្រៅពីសំភារៈ លាយ​កំបោរ) ដែល​ត្រូវបា​នដាក់ចូល​ទៅក្នុងដី​ដើម្បីបង្កើន​សារៈធាតុចិញ្ចឹមដែ​លចាំបាច់ដល់​ការលូតលាស់រប​ស់ដំណាំ។

Showing all 10 results