ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ថ្នាំកម្ចាត់​សត្វល្អិតជាថ្នាំពុលក​​សិកម្មដែល​ប្រើក្នុងគោល​បំណង​ដើម្បីសម្​លាប់រឺកា​រពារ​មិនអោយ​សត្វល្អិត​ចង្រៃមានកា​រកើនឡើង។ ថ្នាំកម្ចា​ត់សត្វល្អិតត្រូវ​បានគេប្រើយ៉ាង​ទូលំទូលា​យបំផុត​ក្នុង វិស័យ​កសិកម្ម ដ៏ដូច​ជាក្នុងលំ​នៅដ្ឋាន និងកន្លែងធ្វើការ​ផងដែរ។ ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំកម្ចាត់​សត្វល្អិត​គឺជាកត្តា​ចំបង​មួយនៃ​កត្តាធ្វើអោ​យដ៏សំខាន់​នៅពីក្រោយ​ការកើនឡើង​នៅក្នុងផលិត​ភាពកសិកម្ម​ក្នុង​សតវត្ស​ទី​២០។

Showing 1–10 of 22 results