ផលិតផល

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីផលិតផលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលបានចុះបញ្ជិការួច នៅ​ក្រសួង​កសិក​ម្មរុក្ខាប្រមាញ់​និងនេសាទ។ លោកអ្នកអា​ចចូលមើលអំ​ពីផលិតផលរួម របស់ក្រុមហ៊ុ​នយើងខ្ញុំ។ ព៌តមា​នលម្អិតសូមចូ​លទៅកាន់ផ្នែកទាក់ទងដែលមាននៅក្នុងគេ​ហទំព័ររបស់ ក្រុមហ៊ុនយើ​ងខ្ញុំ។

1. ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ

ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅគឺជាថ្នាំពុលកសិកម្មប្រើដើម្បីកម្ចាត់ឬសម្លាប់រុក្ខជាតិដែលយើងមិនចង់បាន(ស្មៅចង្រៃ)។ ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺសម្លាប់ដោយជ្រៀប និងសម្លាប់ ដោយប៉ះ។​ ថ្នាំកម្ចាត់ដោយជ្រៀបចែកចេញជា សម្លាប់ស្មៅទូទៅមិនជម្រើស សម្លាប់ដោយ ជម្រើស និងកំទេចដំណុះគ្រាប់មុនដុះ​ រឺទើបតែដុះ។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលបានចុះបញ្ជិការួច៖

1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រសាត ៤៨០SL​ Forwasate 480SL

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: GlyPhosate 480g/L SL

2. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រហ្សូន ៧២០SL​ Foraxon 720 SL

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: 2,4-D 720g/L SL

3.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រហ្គេត ៥០០WP Fortarget-Pro 500 WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Pyrazosulfuron-ethyl 5% + Quinclorac 45% WP

4.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ​ហ្វ័រប៊ីន​ ២៥០SL Forbean 250 SL

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Formesafen 25% SL

5.​​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រខឺស ៥០EC Forcus 50 EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Quizalofop 5% EC

6. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័របេច ១០០SC Forbac 100 SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Bispyribac Sodium 10g/L SC

7. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រប៊ុយ ៧០០EC Forwabuta-Pro 700 EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Butachlor 600g/L + Fenclorim 100g/L EC

8. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រហ្វៃអ៊ើ ១០៨EC Forfire 108 EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Haloxyfop-r-methyl ester

9. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រខន ៤០SC Forcorn 40SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Nicosulfuron 40g/L SC

10. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រត្រាស៊ីន ៨០០WP Fortrazine 800 WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Atrazine 80% WP

11. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រម៉ូរ៉ុន ៨០០WP Formuron 800 WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Diuron 80% WP

12. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ ៩៥០SP Foraxon-Pro 950SP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: 2,4D Sodium salft 95%SP

13. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស៊ីណេត ២០០SL Forsinate 200 SL

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Glufosinate 200 g/L

14. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រទីឡាក្លរ ៥០០EC Fortilachlor 500EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Pretilachlor 500g/L EC

15. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រមេតាលីន ៣៣០EC Formethalin 330EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Pendimethalin 33% EC

16. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រសេតូក្លរ ៥០០EC Forcetochlor 500EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Acetochlor 50% EC

17. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រវីពើ ១៥០EC Forviper 150EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Fluazifop-P-butyl 15% W/V EC

18. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្មីត ៦០ OD Forsmite 60 OD

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Cyhalofop butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l 60 OD

19. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រវីដ ៣១០ EC Forweed 310 EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Pyribenzoxim 2% + Pretilachlor 29%EC

2. ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតជាថ្នាំពុលកសិកម្មដែលប្រើក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្លាប់រឺការពារមិនអោយសត្វល្អិតចង្រៃមានការកើនឡើង។

ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតក្នុងវិស័យកសិកម្មដ៏ដូចជាក្នុងលំនៅដ្ឋាននិងកន្លែងធ្វើការផងដែរ។ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតគឺជាកត្តាចំបងមួយនៃកត្តាធ្វើអោយដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយការកើនឡើងនៅក្នុងផលិតភាពកសិកម្មក្នុងសតវត្សទី២០។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលបានចុះបញ្ជិការួច៖

1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រទីន ៥៤EC​ Formectin-Extra 54EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Abamectin 5.4% EC

2. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័ររ៉េម ៣៨EC Foraim 38EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Emamectin Benzoate 3.8% EC

3.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្រ្តា ៥៥០EC Forstrike-Extra 550EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Chlopyrifos 50% + Cypermethrin 5%

4.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ​ហ្វ័រហ្សីន៤០០WP Forfezin-Pro 400WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Buprofezin 300g/kg + Imidacloprid 100g/kg WP

5.​​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រមេ ២៥០WDG Formethoxam 250WDG

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Thiamethoxam 25% WDG

6. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័របេស ១៧០WDP Forbest 170WDP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Abamectin40g/kg + Emamectin Benzoate 80g/kg + Indoxacarb 50g/kg  WDP

7. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្នេល-ស្រ្ទែក ៧០០WP Forsnail-Strike 700WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Niclosamide 70% WP

8. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​​ ហ្វ័រវ៉ាទ្រីន ៤០០EC​​​​ Forwatrin 400EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Cypermethrin 40%

9. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្រ្ទែក ៤៨០EC Forstrike 480EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Chlorpyrifos 48%

10. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្ទោម ២០០WP Forstorm 200WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Dinotefuran 20% WP

11. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័ររ៉ូសាដ ២៥SC Forosad 25SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Spinosad 2.5% SC

12. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្នេល-ប្រ៉ូ ១៣០GR Forsnail-Pro 130GR

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Metaldehyde 12% + Carbaryl 1% GR

3. ថ្នាំការពារ និង ព្យាបាលជម្ងឺ

ការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺគឺជាសមាសភាពគីមីដែលត្រូវប្រើដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ ការរាលដាលនៃពពួកជម្ងឺផ្សិត បាក់តេរី នៅក្នុងសួនច្បារ និងចំការដំណាំ។​ ដែលជម្ងឺទាំងអស់នោះនឹងយាយី បង្ករគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងបំផ្លាញដល់ដំណាំ។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺដែលបានចុះបញ្ជិការួច៖

1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រសូល ៥០០SC ​Forsol 500SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Carbendazim 50% SC

2. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:ហ្វ័រវីល ៥០SCForwavil 50SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Hexaconazole 5% SC

3.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រប្លាស ២៥០EC Forblast 250EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Pyraclostrobin 25% EC

4.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ​ហ្វ័រស្ទ្រូ​ ២៥០​ SC Forstroben 250SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Azoxystrobin 250g/l SC

5.​​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រមែន ៨០០WP Formanco 800WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Mancozeb 80% WP

6. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រហ្សេប ៧២០WP Fortazeb 720WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP

7. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រឡេន​៤០០EC Forsolane 400EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Isoprothiolane 40% EC

8. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:ហ្វ័រខលល័រ  Forcolor

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Copper Oxychloride 45%​​ + Streptomycin Sulfate 5% WP

9. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រស្ត្រ័ង ៦៦០WP​​​​ Forstrong 660WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Tricyclazole 40% + Isoprothiolane 25% + Kasugamycin 1% WP

10. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រឃៀល័រ ៣២៥SC Forkiller 325SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Azoxystrobin 200g/L + Difenoconazole 125g/L SC

11. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រក្លៀរ ៣០០EC Forclear 300EC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Difenoconazole 150g/L + Propiconazole 150g/L EC

12. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វរ័វ៉ានីល ៥០០SC Forwanil 500SC

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Chlorothalonil 50% SC

4. ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល​ អាចត្រូវបាន​ប្រើដើម្បីធ្វើកា​រគ្រប់គ្រង ឬរក្សាការ​ដុះពន្លក ការលូត​លាស់ ការធ្វើមេ​តា បូលីស ឬក៏​សកម្មភាព​សរីរសាស្រ្ត​ផ្សេងៗទៀតរបស់​ដំណាំ។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំបង្កើនទិន្នផលដែលបានចុះបញ្ជិការួច៖

1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រហ្សូល ១៥០WP Forpaczol 150WP

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Paclobutrazol 15% WP

2. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:លីតូសែន ២០SL Litosen 20SL

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Sodium nitrophenolate 2% SL

3.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រជី ១០០Tablet ForGA3 100 Tablet

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: GA3 10% tablets

4.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រហ្ក្រូ Forgrow

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Brassinolid 0.001%L + GA3 0.4% SL

5.​​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័ររ៉ាហ្វូន​ ៥០PA Foraphon 50PA

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Ethephon5%PA

6. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម:​ ហ្វ័រថ្មី  Forthmey

ឈ្មោះធាតុសកម្ម: Thiourea 99%

5. ជី

ជីគឺជាសំភារៈសរីរាង្គ ឬគីមី ដែលបានពីធម្មជាតិ រឺការសំយោគ (ក្រៅពីសំភារៈ លាយកំបោរ)ដែល

ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងដីដើម្បីបង្កើនសារៈធាតុចិញ្ចឹមដែលចាំបាច់ដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះជី ដែលបានចុះបញ្ជិការួច៖

1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រស្លឹក  Forslerk

សារធាតុចិញ្ចឹម: N: 33 P: 11 K: 11

2. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រប្លូវ  Forblow

សារធាតុចិញ្ចឹម: N: 10 P: 54 K: 10

3. ​ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រឃីង  Forking

សារធាតុចិញ្ចឹម: N: 12 P: 6 K: 40

4.​ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រក្តឹប  Forkdep

សារធាតុចិញ្ចឹម: Ca: 10 + B: 2

5 .ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រវីន  Forwin

សារធាតុចិញ្ចឹម: N: 10 + K: 2 + Zn: 2 + S: 0.6 + IBA: 0.39 + DA-6: 2

6. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម: ហ្វ័រយៀល  Foryield

សារធាតុចិញ្ចឹម: N: 5 + P: 10 + K: 40 + MgS04: 2 + ZnS04: 4