សកម្មភាពសិក្ខាសាលានានាប្រចាំឆ្នាំ2015

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ស្តីអំពី:​ “ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្នាំកសិកម្ម និងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មអោយមានប្រសិទ្ធភាព”.

១. សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ដែលមានការចូលពីប្រជាកសិករជាង៥០នាក់។

 

 

២.​ សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅស្រុកពញ្ញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ដែលមានការចូលពីប្រជាកសិករជាង៣០នាក់។

៣. សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ដែលមានការចូលពីប្រជាកសិករជាង៥០នាក់។

 

 

៤. សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ដែលមានការចូលពីប្រជាកសិករជាង៥០នាក់។

 

៥. សិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនៅស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង

សកម្មភាពសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រវើដ ខេមអ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនវេសមេន ខូ អិលធីឌី​ សហការជាមួយមន្ទីកសិកម្មស្រុក ដែលមានការចូលពីប្រជាកសិករជាង៥០នាក់។

 

 

 

 

មតិ