ហ្វ័រឃៀល័រ 325SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រឃៀល័រ

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Azoxystrobin200g/L + Difenoconazole125g/L

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 250ml

 

ជាប្រភេទថ្នាំផ្សិតដែលមានវិសាលភាពខ្ពស់ ជាមួយសកម្មភាពការពារ និង ព្យាបាល។ ថ្នាំនេះធ្វើប្រតិកម្មដោយជ្រាប ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពារនិងកម្ចាត់ជម្ងឺ ដែលកើតនៅលើដើម ស្លឹក និង ផ្លែ ដែលកើតមានលើដំណាំជាច្រើន។

 

មតិ