លីតូសែន LITOSEN 20 SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): លីតូសែន LITOSEN 20 SL

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : SODIUM NITROPHENOLATE

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)

ចំណុះ (Volume) : 100ml

ជាប្រភេទថ្នាំ រំញ្ញោច ជំនួយការលូតលាស់ និងបង្កើនទិន្នផល ដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ជឹមរបស់ដំណាំ។ ដែលអាចប្រើបានគ្រប់ពេល ចាប់ពីដាំរហូតដល់ប្រមូលផលដើម្បីបង្កើនគុណភាពដំណាំនិងទិន្នផលថ្នានេះអាចអនុវត្តបានច្រើនរបៀបដូចជា បាញ់លើស្លឹក ត្រាំគ្រាប់ពូជ បញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធស្រោចស្រព និងបាញ់លើផ្កា។ វាអាចប្រើទៅលើគ្រប់ប្រភេទដំណាំទាំងអស់ដូចជា   ដំឡូង   ម្រេច   ស្រូវ ពពួកសណ្តែក ពពួកបន្លែ ដំណាំហូបផ្លែ ដំណាំយកប្រេង និងដំណាំជាច្រើនទៀត…….

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ រយ:ពេលប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ចំពោះគ្រាប់ពូជ ត្រាំរយ:12ម៉ោង
បាញ់បំប៉នលើកទី1: នៅវគ្គចេញពន្លកករគួរ
បាញ់បំប៉នលើកទី2: នៅវគ្គចេញគួរពេញលេញ
បង្កើនទិន្នផល10%
ប្រើថ្នាំ 5មល ទៅ
10មល លាយជាមួយ
ទឹក​ 25លីត្រ
ម្រេច បាញ់បំប៉ន ប្រើថ្នាំ 5មល ទៅ
10មល លាយជាមួយ
ទឹក​ 25លីត្រ
ដំឡូង ចំពោះដើមពូជ ត្រាំរយ:30នាទី ទៅ1ម៉ោង
បាញ់បំប៉នលើកទី1: 1ខែក្រោយដាំ
បាញ់បំប៉នលើកទី2: 2ខែក្រោយដាំ
បង្កើនទិន្នផល10%
ប្រើថ្នាំ 5មល ទៅ
10មល លាយជាមួយ
ទឹក​ 25លីត្រ
សណ្តែកបាយ បាញ់បំប៉នពេលចេញក្តិប
(បាញ់2ដងយ៉ាងច្រើន)
ប្រើថ្នាំ 5មល ទៅ
10មល លាយជាមួយ
ទឹក​ 25លីត្រ
ស្វាយ​ ក្រូច បាញ់បំប៉នពេលណាក៏បាន
​ (បាញ់2ដងយ៉ាងច្រើន)
ប្រើថ្នាំ 5មល ទៅ
10មល លាយជាមួយ
ទឹក​ 25លីត្រ

ចំណាំ :

-ត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ចំពោះកំរិតប្រើប្រាស់មិនត្រូវអោយកំហាប់ថ្នាំមានកំរិតខ្ពស់ឡើយ
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៧-១0ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ម្រេច
ដំឡូង
សណ្តែកបាយ
ដំណាំហូបផ្លែដូចជា ស្វាយ ក្រូច…

របៀបប្រើប្រាស់

ចំពោះគ្រាប់ពូជ ត្រាំរយ:12ម៉ោង
បាញ់បំប៉នលើកទី1: នៅវគ្គចេញពន្លកករគួរ
បាញ់បំប៉នលើកទី2: នៅវគ្គចេញគួរពេញលេញ
បង្កើនទិន្នផល10%
បាញ់បំប៉ន
ចំពោះដើមពូជ ត្រាំរយ:30នាទី ទៅ1ម៉ោង
បាញ់បំប៉នលើកទី1: 1ខែក្រោយដាំ
បាញ់បំប៉នលើកទី2: 2ខែក្រោយដាំ បង្កើនទិន្នផល10%
បាញ់បំប៉នពេលចេញក្តិប
(បាញ់2ដងយ៉ាងច្រើន)

បាញ់បំប៉នពេលណាក៏បាន
(បាញ់2ដងយ៉ាងច្រើន)

កម្រិតប្រើ

ប្រើថ្នាំ 5មល លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ
ប្រើថ្នាំ 3មល លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ

ប្រើថ្នាំ 5មល លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ
ប្រើថ្នាំ 3មល លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ

ចំណាំ

ត្រួតពិនិត្យអោយច្បាស់ចំពោះកំរិតប្រើប្រាស់មិនត្រូវអោយកំហាប់ថ្នាំមានកំរិតខ្ពស់ឡើយ
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៧-១0ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “លីតូសែន LITOSEN 20 SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − one =