ហ្វ័រខលល័រ FORCOLOR 500WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត និង បាក់តេរី

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រខលល័រ     Forcolor

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : COPPER OXYCHLORIDE 45% + STREPTOMYCIN SULFATE 5%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 25g , 100g

ហ្វ័រខលល័រ ជាប្រភេទថ្នាំការពារ ព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតនិងជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់បាក់តេរី
មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។    ប្រភេទជម្ងឺដូចជា: ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺប្លាសលើស្លឹកនិងកគួរ
​ជម្ងឺរលាកស្របស្លឹក  អុចស្លឹក   ក្រាស្លឹក  ​ច្រេះដែក  ស្កកគ្រាប់  ជម្ងឺផ្សិត ដំបៅ
រលួយផ្លែ និងបាក់តេរីជាដើម….។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ
ដំណាំហូបផ្លែ
និងបន្លែ
ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺប្លាសលើស្លឹក និង
កគួរ ​រលាកស្រទបស្លឹក ក្រា
​​ស្រពោនស្លឹក អុចស្លឹក  ​ច្រេះដែក ស្កកគ្រាប់ ជម្ងឺផ្សិត ដំបៅរលួយស្លឹក ​ផ្លែ និង ជំម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយ បាក់តេរីជាច្រើនទៀត
ប្រើ 300 ទៅ 360ក្រាម
ក្នុង1ហិកតាប្រើ 25ក្រាមលាយ
ជាមួយទឹក​ 25លីត្រ

ចំណាំ :

– ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះនៅដំណាក់ការស្រូវផើម និងចេញផ្កា។
– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ដំណាំហូបផ្លែ
និងបន្លែ

ប្រភេទជម្ងឺ

ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺប្លាសលើស្លឹក
និងកគួរ ​រលាកស្រទបស្លឹក
​​ស្រពោនស្លឹក អុចស្លឹក ក្រា ​ច្រេះដែក ស្កកគ្រាប់ ជម្ងឺផ្សិត ដំបៅរល្ួយស្លឹក ​ផ្លែ និង
ជំម្ងឺដែលបង្កឡើងដោយ បាក់តេរីជាច្រើនទៀត

កម្រិតប្រើ

ប្រើ 300 ទៅ 360ក្រាម ក្នុង1ហិកតា

ប្រើ 25ក្រាម លាយជាមួយទឹក​ 25លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រខលល័រ FORCOLOR 500WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − two =