ហ្វ័រឆេះស្ទ័រ FORCHESTER 190EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រឆេះស្ទ័រ Forchester 190EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Chlorluazuron + Emamectin Benzoate + Fipronil

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : ២៥០មល (250ml)

ហ្វ័រឆេះស្ទ័រ ឯកទេស និង​ប្រសិទ្ធភាព កម្ចាត់៖ ដង្កូវមូរស្លឹក (ស៊ីស្លឹកសរ),  ដង្កូវហ្វូង
កាត់ស្លឹក,  កូនញាស់នៃដង្កូវ,  ដង្កូវកូនជ្រូក  និង  ដង្កូវយោលទោង,​   ដង្កូវចោះផ្កា និងផ្លែ,  ដង្កូវបាក់ខ្នង និង ពីងពាងក្រហម,  ដង្កូវស៊ីញ៉េរ (ដង្កូវខៀវ), ដង្កូវក្រោមដី (មេខ្មុល និងទ្រីប), កណ្តូប និង​ មេអំបៅ, ពពួកចៃ ស្រឹង និង​ រុយ ស ។

 

Description

របៀបប្រើប្រាស់

លាយពី 10cc ទៅ 15cc ក្នុងធុង 25 លីត្រ

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រឆេះស្ទ័រ FORCHESTER 190EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =