ហ្វ័រជី​ FORGA3 40EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រជី​ 40EC  FORGA3 40EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name : GA3 4% EC

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : 100ml

ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ រំញោច និង ជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ដំណាំស្រូវ ពោត ដំឡូង ក្រូច ម្នាស់ ស្វាយ ដំណាំម្រេច ដំណាំបន្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត។

Description

 តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ រយ:ពេលប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាន
នៅគ្រប់ដំណាក់កាល
របស់ដំណាំ
3-10 មល ក្នុងធុង
ទឹក25 លីត្រ
ស្វាយ   ស្វាយចន្ទី ម្រេច ក្រូច ត្រង៉ែន ពោត ដំឡូង ធូរេន សណ្តែក  សាវម៉ាវ ឈូក ឪឡឹក បន្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត។ ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាន
នៅគ្រប់ដំណាក់កាល
របស់ដំណាំ
10-15 មល ក្នុងធុង
ទឹក25 លីត្រ

 ចំណាំ :

– មួយវដ្ឋជីរិតដំណាំប្រើ  ៣ដង។
– បពា្ឈប់ការប្រើប្រាស់មុនប្រមូលផល ៧ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ​ ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ម្រេច ក្រូច ត្រង៉ែន ពោត ដំឡូង ធូរេនសណ្តែក សាវម៉ាវ ឈូក ឪឡឹក បន្លែនិងដំណាំជាច្រើនទៀត។

របៀបប្រើប្រាស់

ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់ដំណាំ ។

កម្រិតប្រើ

សំរាប់ដំណាំស្រូវ ប្រើ6មល ក្នុងធុងទឹក25 លីត្រ
សំរាប់ដំណាំទូរទៅ​ ប្រើ4-6មល ក្នុងធុងទឹក25 លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រជី​ FORGA3 40EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =