ហ្វ័រដង្កូវ FORDONGKOV 60EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រដង្កូវ FORDONGKOV 60EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Emamectin Benzoate 6%EC

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : ៥០០មល (500ml)

Description

ជា ប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ដង្កូវ និង សត្វល្អិតដែលមានវិសាលភាពខ្ពស់ហើយធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការជ្រាបចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយនិងប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សត្វល្អិតរួចធ្វើការបង្អាក់សកម្មភាពបំផ្លាញនឹងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល២-៤ថ្ងៃក្រោយ។

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវកាត់ស្លឹក និង
ដង្កូវស៊ីរូងដើម
៥០ទៅ ៦០មល ក្នុងទឹក ២៥លីត្រ
បន្លែ ពោត
សណ្តែក
ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវយោលទោង
ដង្កូវខៀវ ដង្កូវចោះផ្លែ ទៀកគូ
៤០ទៅ ៥០មល ក្នុងទឹក
២៥លីត្រ
ដំណាំហូបផ្លែ ដង្កូវស៊ីញ៉េ ដង្កូវស៊ីស្លឹក ដង្កូវមូរស្លឹក
ដង្កូវរោមផ្កា ដង្កូវចោះផ្លែ និង ចៃគ្រប់ប្រភេទ​
៥០០មល ក្នុងទឹក
៥០០-៦០០លីត្រ
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រដង្កូវ FORDONGKOV 60EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 15 =