ហ្វ័រថ្មី FORTHMEY

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រថ្មី    Forthmey

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : THIOUREA 99%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg

ហ្វ័រថ្មី ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការចេញត្រួយ និងផ្កា ធ្វើអោយត្រួយ ផ្កា ចេញ​បានច្រើន ស្រុះល្អ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដង្កូវហ្វូង រុយស
មេអំបៅ
ដង្កូវចោះផ្លែ
ទៀកគូរ និង
ពពួកចែជាដើម30-40មល/25លីត្រ

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្វាយ ជំរុញការចេញ ត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 80-100 ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ
លាយ 800ក្រាម​-1គីឡូក្រាម សំរាប់
ទឹក 200លីត្រ
ចន្ទី ជំរុញការចេញ ត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់
ទឹក 200លីត្រ
ទុរេន ជំរុញការចេញផ្កា​ ប្រើ 30ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​សំរាប់ទឹក 200លីត្រ
តាងែ៉ន ជំរុញការចេញត្រួយ​​

ជំរុញការចេញផ្កា ​

ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់
ទឹក 200លីត្រ

ប្រើ 20-30ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 200ក្រាម​-300ក្រាម សំរាប់
ទឹក 200លីត្រ

ក្រូច ជំរុញការចេញត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់
ទឹក 200លីត្រ

 ចំណាំ :
– ជៀសវាងបាញ់ថ្នាំនេះនៅពេលមានអាកាសធាតុក្តៅ។
– មិនត្រូវលាយថ្នាំជាមួយសារធាតុស្អិតផ្សេងៗដែលអាចនាំអោយប៉ះពាល់ដល់ស្លឹកដំណាំ។
– សូមអានណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ដំណាំ

ស្វាយ
ចន្ទី
ទុរេន
តាង៉ែន
ក្រូច

របៀបប្រើប្រាស់ និង កម្រិតប្រើ

ស្វាយ ជំរុញការចេញ ត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 80-100 ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ
លាយ 800ក្រាម​-1គីឡូក្រាម សំរាប់ទឹក 200លីត្រ

ចន្ទី​ ជំរុញការចេញ ត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់ទឹក 200លីត្រ

ទុរេន ជំរុញការចេញផ្កា ប្រើ 30ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​សំរាប់ទឹក 200លីត្រ

តាង៉ែន ជំរុញការចេញត្រួយ ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់ទឹក 200លីត្រ
តាង៉ែន ជំរុញការចេញផ្កា ប្រើ 20-30ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 200ក្រាម​-300ក្រាម សំរាប់ទឹក 200លីត្រ

ក្រូច ជំរុញការចេញត្រួយនិង​ ​ផ្កា ប្រើ 30-50ក្រាម លាយទឹក20លីត្រ
លាយ 300ក្រាម​-500ក្រាម សំរាប់ទឹក 200លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រថ្មី FORTHMEY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =