ហ្វ័របេច FORBAC 100SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័របេច ១០០ SC      Forbac 100SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Bispyribac sodium

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 200ml 

(1ប្រអប់មាន ថ្នាំ​200ml x 2ដប + ថ្នាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព 200ml)

 

ជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើសសំរាប់ដំណាំស្រូវ វាមានប្រតិកម្មដោយជ្រៀបតាមរយ:ស្លឹក និងឬស។   ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ទភាពសំរាប់កម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកតូច និងស្លឹកធំ ដូចជា: ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្នោរ ស្មៅស្រូវ កាជីប​ជន្ទល់ភ្នំ នាងទាវ កណ្តៀង​ ច្រាច់ ត្រកួន និងពពួកកក់ដូចជា: កក់ជ្រុង កក់ភ្នែកក្តាម កកឆ័ត្រជាដើម

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅចង្រៃ ការប្រើប្រាស់
ស្រូវ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយ
ក្ងោក ស្នោរ ស្មៅស្រូវ កាជីប ជន្ទល់ភ្នំ នាងទាវ កណ្តៀង ច្រាច់ ត្រកួន និង ស្មៅស្រូវគល់ក្រហម
ពពួកកក់ ដូចជា: កក់ជ្រុងកក់ភ្នែកក្តាម កក់ឆ័ត្រ..ជាដើម។
លាយថ្នាំហ្វ័របេចចំនួន ៤០០មល ជាមួយថ្នាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ២០០មល/ហិកតា
លាយថ្នាំហ្វ័របេចចំនួនពី៣០ទៅ ៣៥មល ជាមួយថ្នាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពី ១៥ ទៅ ២០មល ក្នុងធុងទឹក​២០លីត្រ (សំរាប់ផ្ទៃដី ៨០០ម២)

ចំណាំ :

– ការលាយថ្នាំអោយមានប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវចាក់ទឹកចូលពាក់កណ្តាលធុងជាមុនសិន មុននិងពេល
ចាក់ថ្នាំចូល រួចចាក់ទឹកបំពេញ ។
– វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលស្មៅនៅតូច និងកំពុងលូតលាស់។
– ប្រសិនបើអាចធ្វើបានមុនបាញ់ថ្នាំត្រូវបញ្ចេញទឹកជាមុនសិន។ រួចត្រូវបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែវិញក្រោយពីបាញ់បាន ១ទៅ២ថ្ងៃ។
– ប្រសិនអាចធ្វើទៅបានត្រូវរក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែ អោយបានយូរកាន់តែប្រសើរ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅបែកក្បាល, ស្មៅកន្ទុយក្ងោក, ​ស្នោរ, ស្មៅស្រូវ, កាជីប, ជន្ទល់ភ្នំ, នាងទាវ, កណ្តៀង, ច្រាច់, ត្រកួននិង ពពួកកក់ ដូចជា: កក់ជ្រុង, កក់ភ្នែកក្តាម, កក់ឆ័ត្រ..ជាដើម។

កម្រិតប្រើ

លាយថ្នាំហ្វ័របេសចំនួន 400មល ជាមួយថ្នាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាព 200មល/ហិកតា
លាយថ្នាំហ្វ័របេសចំនួនពី30ទៅ 35មល ជាមួយថ្នាំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពពី 15 ទៅ 20មល ក្នុងធុងទឹក 20លីត្រ(សំរាប់ផ្ទៃដី 800ម2)

ចំណាំ៖

– ការលាយថ្នាំអោយមានប្រសិទ្ធភាព យើងត្រូវចាក់ទឹកចូលពាក់កណ្តាលធុងជាមុនសិន មុននិងពេលចាក់ថ្នាំចូល រួចចាក់ទឹកបំពេញ ។
– វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលស្មៅនៅតូច និងកំពុងលូតលាស់។
– ប្រសិនបើអាចធ្វើបានមុនបាញ់ថ្នាំត្រូវបញ្ចេញទឹកជាមុនសិនរួចត្រូវបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងស្រែវិញក្រោយពីបាញ់បាន ១ទៅ២ថ្ងៃ។
– ប្រសិនអាចធ្វើទៅបានត្រូវរក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែ អោយបានយូរកាន់តែប្រសើរ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័របេច FORBAC 100SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + eleven =