ហ្វ័រប៊ីន FORBEAN 250SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រប៊ីន  Forbean 250SL

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Formesafen

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)

បរិមាណ (Volume) : 1L

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដោយជម្រើស វាធ្វើប្រតិកម្មដោយប៉ះផ្ទាល់ និងជ្រាបចូលតាមរយៈស្លឹក និងដើមរហូតដល់ឬសស្មៅ ធ្វើប្រតិកម្មដោយ បំផ្លាញការធ្វើរស្មីសំយោគរបស់ស្មៅ។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើពពួកស្មៅស្លឹកធំ(ស្មៅដុះបានពី1 ទៅ 4ស្លឹក) ដែលដុះក្នុងចំការដំណាំ     សណ្តែកសៀង សណ្តែកបាយ ដំឡូងមី ។ ស្មៅទាំងនោះមានដូចជា:    ពពួកផ្ទី    ត្រកួនជ័រ    ម្អមភ្នំ    ស្លាបទា ស្មៅសិរមាន់ព្រៃ ស្ពៃព្រៃ ត្រប់ព្រៃ ប្រមោយដំរី…..

Description

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅ កម្រិតប្រើ
សណ្តែកមានអាយុពី
១៤ ទៅ ១៨ថ្ងៃ
ស្មៅស្លឹកធំ និង
ស្មៅស្លឹកតូចដែលទើប
នឹងដុះ
ប្រើ ០,៥ ទៅ ១លីត្រក្នុង១ ហិកតា
(ដោយលាយ៤០ ទៅ ៨០មល ក្នុងធុង
១៨លិត្រសំរាប់ដី ៨០០ម២
 ដំឡូងមី
ក្រោយពេលដាំបាន
៣៥ទៅ៤០ថ្ងៃ
ស្មៅស្លឹកធំ ប្រើ១លីត្រ ក្នុង ១ ហិកតា ( លាយ៨០ម.ល
ក្នុងធុង ១៨លីត្រ សម្រាប់ដី ៨០០ម២)

ចំណាំ :

-បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលស្ងួត។
-ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំបាន២ម៉ោង ប្រសិនបើមានភ្លៀងថ្នាំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព។
-ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំស្លឹកដំណាំនឹងមានចំនុចលឿងបណ្តោះអាសន្នប៉ុន្តែក្រោយរយៈ
ពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ នឹងលូតលាស់ធម្មតាវិញដោយមិនប៉ះពាល់ទិន្នផល និងពេល
វេលាប្រមូលផលឡើយ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

សណ្តែក មានអាយុពី
14ទៅ18ថ្ងៃ
ដំឡូងមី ក្រោយពេលដាំបាន 35ទៅ40ថ្ងៃ

ប្រភេទស្មៅ

ស្មៅស្លឹកធំ និង ស្មៅស្លឹកតូចដែលទើបនឹងដុះ
ស្មៅស្លឹកធំ

កម្រិតប្រើ

ប្រើ0.5 ទៅ 1លីត្រក្នុង1ហិកតា
(ដោយលាយ40 ទៅ80មល ក្នុងធុង
25លីត្រសំរាប់ដី800ម2)
ប្រើ1លីត្រ/ហិកតា(លាយ80ម.លក្នុងធុង25
សំរាប់ដី800ម2)

ចំណាំ

ត្រូវបាញ់អោយកៀកដីនៅចន្លោះរងដំឡូងចៀសវាងបាញ់ត្រូវត្រួយខ្ចី។
– ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំលាប់ស្មៅស្លឹកតូចត្រូវលាយបន្ថែមថ្នាំហ្វ័រខឺស50EC ចំនួន80មល ក្នុងធុង25លីត្រ។
– បាញ់ថ្នាំនៅពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលស្ងួត។
– ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំបាន២ម៉ោង ប្រសិនបើមានភ្លៀងថ្នាំនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព។
– ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំស្លឹកដំណាំនឹងមានចំនុចលឿងជាបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែក្រោយរយ: ពេល 7ទៅ10ថ្ងៃ នឹង
លូតលាស់ធម្មតាវិញដោយមិនប៉ះពាល់ទិន្នផល និងពេលវេលាប្រមូលផលឡើយ។
– ថ្នាំជ្រាបចូលលឿនតាមដើមនិងស្លឹកស្មៅ ដូច្នេះក្រោយពេលបាញ់២ម៉ោង ប្រសិនបើមានភ្លៀងថ្នាំនៅតែមាន
ប្រសិទ្ធភាព។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រប៊ីន FORBEAN 250SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × one =