ហ្វ័រប្លាស FORBLAST 250EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រប្លាស 250EC Forblast 250EC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Pyraclostrobin
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (EC)
បរិមាណ (Volume) : 100ml

ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទថ្នាំនេះមានតួនាទីពិសេសបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយបង្កើនទិន្នផល។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពទៅលើជំងឺជាច្រើន ដូចជា ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺផ្សិតសំឡី ជម្ងឺផ្សិតម្សៅ ជម្ងឺរលួយឫស និង ជម្ងឺផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទៀត។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទជម្ងឺ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ដំឡូង ស្វាយ ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស

ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស

25មល-30មល លាយធុងទឹក 25លីត្រ
ស្ពៃ សណ្តែកសៀង ការពារ ជម្ងឺអុចស្លឹក 450 ទៅ 600មល ក្នុង1ហិកតា
22 ទៅ 30មល លាយធុងទឹក18លីត្រ(ដី500ម២)
ស្រូវ ដំឡូង ស្វាយ ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស

ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស

25មល-30មល លាយធុងទឹក 25លីត្រ
ត្រសក់ ផ្សិតសំឡី ផ្សិតម្សៅ 300 ទៅ 600០មល ក្នុង1ហិកតា
15 ទៅ 30០មល លាយធុងទឹក18លីត្រ (ដី500ម២)
ឪឡឹក ជំនួយការលូតលាស់

 

ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស

150 ទៅ 374មល ក្នុង1ហិកតា
8 ទៅ 19មល លាយធុងទឹក18លីត្រ (ដី500ម២)

225 ទៅ 450មល ក្នុង1ហិកតា
12 ទៅ 23មល លាយធុងទឹក18លីត្រ (ដី500ម២)

ចំណាំ :

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– បាញ់ថ្នាំនេះបាញ់យ៉ាងច្រើនបំផុត ៣ដង ក្នុងមួយជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ​ ឈប់បាញ់ថា្នំមុនប្រមូលផល ៤២ថ្ងៃ។
– ថ្នាំនេះប៉ះពាល់ដល់សត្វត្រី (គួរជៀសវាងបាញ់កន្លែងដែលមានត្រី)។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូ ដំឡូង ស្វាយ ស្ពៃ សណ្តែកសៀង ត្រសក់ ឪឡឹក

ប្រភេទជម្ងឺ

ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ការពារ ជម្ងឺអុចស្លឹក ផ្សិតសំឡី ផ្សិតម្សៅ ជំនួយការលូតលាស់ ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស។

កម្រិតប្រើ

* ស្រូ (ជម្ងឺប្លាស)៖ ១លីត្រ ក្នុង១ហិតា ៥០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ(ដី៥០០ម២)។

* ស្វាយ ដំឡូង (ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស)៖​ ១លីត្រ ក្នុង១ហិតា ៥០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ(ដី៥០០ម២)។

* ស្ពៃ (ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស)៖ ៤៥០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ២២ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ​ (ដី៥០០ម២)។

* សណ្តែកសៀង (ការពារ និង ជម្ងឺអុចស្លឹក)៖​ ៤៥០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ២២ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

* ត្រសក់ (ផ្សិតសំឡី ផ្សិតម្សៅ)៖ ៣០០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ១៥ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

* ឪឡឹក
– ជំនួយការលូតលាស់៖ ១៥០ ទៅ ៣៧៤មល ក្នុង១ហិតា ៨ ទៅ ១៩មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

– ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស៖ ២២៥ ទៅ ៤៥០មល ក្នុង១ហិតា ១២ ទៅ ២៣មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

ចំណាំ

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– បាញ់ថ្នាំនេះបាញ់យ៉ាងច្រើនបំផុត ៣ដង ក្នុងមួយជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៤២ថ្ងៃ។
– ថ្នាំនេះប៉ះពាល់ដល់សត្វត្រី (គួរជៀសវាងបាញ់កន្លែងដែលមានត្រី)។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រប្លាស FORBLAST 250EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =