ហ្វ័រប្លាស 250EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រប្លាស 250EC Forblast 250EC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Pyraclostrobin
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (EC)
បរិមាណ (Volume) : 100ml

ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទថ្នាំនេះមានតួនាទីពិសេសបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយបង្កើនទិន្នផល។ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពទៅលើជំងឺជាច្រើន ដូចជា ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺផ្សិតសំឡី ជម្ងឺផ្សិតម្សៅ ជម្ងឺរលួយឫស និង ជម្ងឺផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទៀត។

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូ ដំឡូង ស្វាយ ស្ពៃ សណ្តែកសៀង ត្រសក់ ឪឡឹក

ប្រភេទជម្ងឺ

ជម្ងឺប្លាស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ការពារ ជម្ងឺអុចស្លឹក ផ្សិតសំឡី ផ្សិតម្សៅ ជំនួយការលូតលាស់ ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស។

កម្រិតប្រើ

* ស្រូ (ជម្ងឺប្លាស)៖ ១លីត្រ ក្នុង១ហិតា ៥០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ(ដី៥០០ម២)។

* ស្វាយ ដំឡូង (ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស)៖​ ១លីត្រ ក្នុង១ហិតា ៥០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ(ដី៥០០ម២)។

* ស្ពៃ (ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស)៖ ៤៥០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ២២ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ​ (ដី៥០០ម២)។

* សណ្តែកសៀង (ការពារ និង ជម្ងឺអុចស្លឹក)៖​ ៤៥០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ២២ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

* ត្រសក់ (ផ្សិតសំឡី ផ្សិតម្សៅ)៖ ៣០០ ទៅ ៦០០មល ក្នុង១ហិតា ១៥ ទៅ ៣០មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

* ឪឡឹក
– ជំនួយការលូតលាស់៖ ១៥០ ទៅ ៣៧៤មល ក្នុង១ហិតា ៨ ទៅ ១៩មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

– ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស៖ ២២៥ ទៅ ៤៥០មល ក្នុង១ហិតា ១២ ទៅ ២៣មល លាយធុងទឹក១៨លីត្រ (ដី៥០០ម២)។

ចំណាំ

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– បាញ់ថ្នាំនេះបាញ់យ៉ាងច្រើនបំផុត ៣ដង ក្នុងមួយជីវិតដំណាំ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៤២ថ្ងៃ។
– ថ្នាំនេះប៉ះពាល់ដល់សត្វត្រី (គួរជៀសវាងបាញ់កន្លែងដែលមានត្រី)។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រប្លាស 250EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =