ហ្វ័រផ្កា FORPKA (NPK 5- 20-5+TE)

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ជីបំប៉ន

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រផ្កា Forblow Liquid

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង (Primary Nutrients) : NPK 5- 20-5+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចបន្ទាប់បន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ (Secondary and Micro-Nutrients): Zn: 12ppm

លក្ខណ:​រូប (Physical properties): រាវ

បរិមាណ (Volume) : ­­1L

ជាប្រភេទជីបំប៉នទឹកជំនួយអោយចេញផ្កាស្រុះល្អ កាន់ក្តឹប និង គ្រាប់មានសុខភាពល្អ ហើយអាច ប្រើប្រាស់លើគ្រប់
ប្រភេទដំណាំ។ ជីនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំប៉នខ្ពស់សម្រាប់
ជួយជំរុញដំណាំអោយឆាប់ចេញផ្កាឬក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនអំណោយផល។

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រផ្កា FORPKA (NPK 5- 20-5+TE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =