ហ្វ័រផ្លែ FORPLAE (NPK: 0-5-15+TE)

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ជីបំប៉ន

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រផ្លែ  Forking Liquid

សារធាតុចិញ្ចឹមចម្បង (Primary Nutrients) : NPK: 0-5-15+TE

សារធាតុចិញ្ចឹមចបន្ទាប់បន្សំ និងមីក្រូសារធាតុ (Secondary and Micro-Nutrients): Zn:924ppm,Mn:320ppm,Fe:444ppm

លក្ខណ:​រូប (Physical properties): រាវ

បរិមាណ (Volume) : ­­1L

ជាប្រភេទជីទឹក ពិសេសបំប៉ន ក្តឹប និងផ្លែ ដែលអាច
ប្រើប្រាស់លើគ្រប់ប្រភេទដំណាំ។ ជីនេះ មានប្រសិទ្ធ
ភាពបំប៉នខ្ពស់ សំរាប់អោយដំណាំ កាន់ក្តឹប ផ្លែធំ
មានទម្ងន់ធ្ងន់ មានសុខភាពល្អ និងទទួលបាន
ទិន្នផលខ្ពស់​ ។

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រផ្លែ FORPLAE (NPK: 0-5-15+TE)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 9 =