ហ្វ័រមូសតែ FORMUS TAE 200SP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រមូសតែ FORMUS TAE 200SP

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Acetamiprid 20%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (SP)

បរិមាណ (Volume) :​ 500g (៥០០ក្រាម)

ហ្វ័រមូសតែ ជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត មានលក្ខណៈជំរាប ។ ជំនាញកម្ចាត់មមាចត្នោត មមាចខៀវលើ
ដំណាំស្រូវ ទ្រីបបំផ្លាញលើដំណាំស្វាយ ស្វាយចន្ទី ឪឡឹក ចៃក្រមួនលើដំណាំសណ្តេក ស្វាយចន្ទី ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វចង្រៃ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ មមាចត្នោត 25g-30g / 25លីត្រទឹក
 ឪឡឹក ទ្រីប ចៃម្សៅ 20g-25g / 25លីត្រទឹក
បន្លែទូទៅ ចៃ អណ្តើកមាស 25g / 25លីត្រទឹក
ស្វាយចន្ធី ទ្រីប មូសតែ 200g ក្នុងទឹក 200លីត្រ
ស្វាយ មមាចផ្កាស្វាយ ស្រមើ 200g ក្នុងទឹក 200លីត្រ
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រមូសតែ FORMUS TAE 200SP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − five =