ហ្វ័រម៉ួរ៉ុន​ FORNURON 800WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រម៉ួរ៉ុន​ ៨០០WP    FORNURON 800WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : DIURON 80%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg 

ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅជំរើស មានប្រតិកម្មដោយជ្រាបចូលតាមរយ:ស្លឹក រហូតដល់ឬសដំណាំ។  ថ្នាំនេះប្រើសំរាប់កំចាត់ស្មៅចង្រៃនៅក្នុងដំណាំ ពោត អំពៅ ម្នាស់ និងដំណាំហូបផ្លែ។ ថ្នាំនេះប្រើសំរាប់កម្ចាត់ និង ទប់ស្កាត់ការដុះរបស់ស្មៅចង្រៃ(ឃុំគ្រាប់) ទាំងពពួកស្លឹកធំ  នឹងពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច ដែលមិនទាន់ដុះ និង ដុះបានស្លឹក ២-៤ស្លឹក និងប្រើសំរាប់កម្ចាត់ស្មៅចង្រៃប្រចាំរដូវ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅចង្រៃ កម្រិតប្រើប្រាស់
ដំឡូង ពពួកស្មៅស្លឹកធំ​  ត្រកួនជ័រ
កាជីប កន្ទ្រាំងខែត  ផ្ទី
ម្អមភ្នំ​ ​មមាញខ្មោច

ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច
ស្មៅជើងក្រាស់ ត្រែង
ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក …

2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-
600លិត្រ។​ បាញ់មុនពេលដាំ ឬក្រោយពេលដាំ
2-3ថ្ងៃ។
ម្នាស់ ពពួកស្មៅស្លឹកធំ​  ត្រកួនជ័រ
កាជីប កន្ទ្រាំងខែត  ផ្ទី
ម្អមភ្នំ​ ​មមាញខ្មោច

ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច
ស្មៅជើងក្រាស់ ត្រែង
ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក …

2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-
600លិត្រ។​បាញ់មុនពេលដាំឬក្រោយពេលម្នាស់
ដុះ។ ជៀសវៀងប៉ះម្នាស់
អំពៅ ពពួកស្មៅស្លឹកធំ​  ត្រកួនជ័រ
កាជីប កន្ទ្រាំងខែត  ផ្ទី
ម្អមភ្នំ​ ​មមាញខ្មោច

ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច
ស្មៅជើងក្រាស់ ត្រែង
ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក …

2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-
600លិត្រ បាញ់អោយជោគសព្វផ្ទៃដី។ បាញ់
ក្រោយដាំ 3-4ថ្ងៃ ឬបាញ់ពេលអំពៅដុះបាន 40-
60សង់ទីមែត្រ និងស្មៅដុះបានពី 2-4ស្លឹក។
ជៀសវៀងចំដំណាំ។
កៅស៊ូ និង
ដំណាំហូបផ្លែ
ពពួកស្មៅស្លឹកធំ​  ត្រកួនជ័រ
កាជីប កន្ទ្រាំងខែត  ផ្ទី
ម្អមភ្នំ​ ​មមាញខ្មោច

ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច
ស្មៅជើងក្រាស់ ត្រែង
ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅកន្ទុយកំប្រុ៉ក …

1-2គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-
600លិត្របាញ់ក្រោយដាក់គ្រាប់ 2ទៅ3ថ្ងៃ។​
3-4គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-
600លិត្របាញ់ស្មៅទើបដុះជៀសវៀងប៉ះស្លឹក

ចំណាំ :

-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលមានសំនើមគ្រាប់គ្រាន់ទើបមានប្រសិទ្ធភាព
– ជៀសវាងបាញ់ថ្នាំនេះនៅលើដីដែលរាំងស្ងួត។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ដំឡូង
ម្នាស់
អំពៅ
កៅស៊ូ និង ដំណាំហូបផ្លែ

ប្រភេទស្មៅចង្រៃ

ពពួកស្មៅស្លឹកធំ​ ត្រកួនជ័រ
កាជីប កន្ទ្រាំងខែត ផ្ទី
ម្អមភ្នំ​ ​មមាញខ្មោច

ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច
ស្មៅជើងក្រាស់ ត្រែង
ស្មៅសំបុកមាន់ ស្មៅកន្ទុយកំប្រ៉ុក …

កម្រិតប្រើ

ចំពោះដំឡូង ប្រើ2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-600លិត្រ។​ បាញ់មុនពេលដាំ ឬក្រោយពេលដាំ 2-3ថ្ងៃ។

ចំពោះម្នាស់ ប្រើ​2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-600លិត្រ។​បាញ់មុនពេលដាំឬក្រោយពេលម្នាស់ដុះ។ ជៀសវៀងប៉ះម្នាស់។

ចំពោះអំពៅ ប្រើ2-3គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-600លិត្រ បាញ់អោយជោគសព្វផ្ទៃដី។ បាញ់ក្រោយដាំ 3-4ថ្ងៃ ឬបាញ់ពេលអំពៅដុះបាន 40-60សង់ទីមែត្រ និងស្មៅដុះបានពី 2-4ស្លឹក។
ជៀសវៀងចំដំណាំ។

ចំពោះកៅស៊ូ និង ដំណាំហូបផ្លែ ប្រើ1-2គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-600លិត្របាញ់ក្រោយដាក់គ្រាប់ 2ទៅ3ថ្ងៃ។​
3-4គីឡូក្រាម ក្នុង1ហិចតាដោយប្រើទឹកពី400-600លិត្របាញ់ស្មៅទើបដុះជៀសវៀងប៉ះស្លឹក

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រម៉ួរ៉ុន​ FORNURON 800WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =