ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ FORAXON-PRO 950 SP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ     Foraxon – Pro 950SP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : 2.4-D SODIUM SALT 95%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (SP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg ,500g

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើស អាចកម្ចាត់ស្មៅបានច្រើនប្រភេទ
ដូចជា ពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទាកាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
ផ្ទី កន្ទ្រាំងខែត្រ នឹងប្រភេទស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនទៀត។

Description

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក
ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
១គីឡូ សម្រាប់ដីស្រែពី
១-១,៥ ហិកតា (អាស្រ័យ
លើស្មៅខ្ចី ឬ ស្មៅចាស់)
 ពោត អំពៅ ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក
ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
ប្រើ ១-២ស្លាបព្រាបាយ
ក្នុងទឹក២៥លីត្រ (ស្លឹក
ដំណាំបាន៣-៥សន្លឹក)
មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ពោត
អំពៅ

ប្រភេទស្មៅ

ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
ផ្ទី កន្ទ្រាំងខែត្រ នឹងប្រភេទ
ស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនទៀត។

កម្រិតប្រើ

ចំពោះស្រូវ: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយព្រោះស្រូវ20ថ្ងៃ មុនពេលបាញ់
ត្រូវបញ្ចេញទឹកក្នុងស្រែ និងបញ្ចូលទឹកមកវិញនៅពេលបាញ់បាន​3ថ្ងៃ

ចំពោះពោត: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយពោតដុះបាន 20ថ្ងៃ

ចំពោះអំពៅ: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយអំពៅដុះបាន 2​0ថ្ងៃ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ FORAXON-PRO 950 SP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − two =