ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ 950SP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ     Foraxone – Pro

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : 2,4D SODIUM SALF 95%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (SP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg 

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើស អាចកម្ចាត់ស្មៅបានច្រើនប្រភេទ
ដូចជា ពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទាកាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
ផ្ទី កន្ទ្រាំងខែត្រ នឹងប្រភេទស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនទៀត។

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ពោត
អំពៅ

ប្រភេទស្មៅ

ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ
ផ្ទី កន្ទ្រាំងខែត្រ នឹងប្រភេទ
ស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនទៀត។

កម្រិតប្រើ

ចំពោះស្រូវ: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយព្រោះស្រូវ20ថ្ងៃ មុនពេលបាញ់
ត្រូវបញ្ចេញទឹកក្នុងស្រែ និងបញ្ចូលទឹកមកវិញនៅពេលបាញ់បាន​3ថ្ងៃ

ចំពោះពោត: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយពោតដុះបាន 20ថ្ងៃ

ចំពោះអំពៅ: ប្រើ 1-1.25 លីត្រក្នុងហិកតា បាញ់ក្រោយអំពៅដុះបាន 2​0ថ្ងៃ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័ររ៉ាហ្សូន-ប្រ៉ូ 950SP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + fifteen =