ហ្វ័រវីល FORWAVIL 50SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រវីល Forwavil 50SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Hexaconazole

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 1L

ជាប្រភេទថ្នាំការពារ នឹងព្យាបាលជម្ងឺ មានឥទ្ធិពលដោយជ្រាបចូល។ ថ្នាំនេះអាចការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទដូចជា ជម្ងឺផ្សិត ជម្ងឺច្រេះ គ្រាប់ស្កកលឿងស្លឹក ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺផ្សិតសរ ជម្ងឺផ្សិតក្រហម និងជម្ងឺឆ្នូតស្លឹកជាដើម ដែលកើតលើដំណាំស្រូវ ពពួកសណ្តែក ថ្នាំជក់ ម្រេច ដំណាំកៅស៊ូ និងដំណាំហូបផ្លែជាដើម

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទជម្ងឺ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ
សណ្តែក
ថ្នាំជក់
ជម្ងឺអុចស្លឹក
ជម្ងឺច្រេះ ជម្ងឺស្អុយឬស
ជម្ងឺគ្រាប់ស្កកលឿងស្លឹក
០,៥ ទៅ ១លីត្រក្នុង ១ហិកតា
ដាក់ថ្នាំ២៥ ទៅ ៥០ម.ល
ក្នុងធុងទឹក ១៨លីត្រ
(១ធុងបាញ់លើផ្ទៃដី ៥០០ម២)
ដំណាំហូបផ្លែ
ម្រេច កាហ្វេ
កៅស៊ូ
បង្កអុចជម្ងឺផ្សិត
ជម្ងឺច្រេះ ឆ្នូតស្លឹក
ជម្ងឺផ្សិតក្រហម
បង្កអុចស្អុយផ្លែ
១,២ ទៅ១,៦លីត្រក្នុង ១ហិកតា
ដាក់ថ្នាំ៦០ ទៅ ៨០ម.ល
ក្នុងធុងទឹក ១៨លីត្រ
(១ធុងបាញ់លើផ្ទៃដី ៥០០ម២)

ចំណាំ :

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជំងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
-ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ​ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្របូលផលស្រូវ៣០ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ សណ្តែក
ថ្នាំជក់
ដំណាំហូបផ្លែ ម្រេច
កាហ្វេ កៅស៊ូ

ប្រភេទស្មៅ

ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺច្រេះ
ជម្ងឺស្អុយឬស
ជម្ងឺគ្រាប់ស្កកលឿងស្លឹក
បង្កអុចជម្ងឺផ្សិត ជម្ងឺច្រេះ ឆ្នូតស្លឹក ជម្ងឺផ្សិតក្រហម
បង្កអុចស្អុយផ្លែ

កម្រិតប្រើ

0.5 ទៅ 1លីត្រក្នុង 1ហិកតា
ដាក់ថ្នាំ25 ទៅ 50ម.ល ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ
(1ធុងបាញ់លើផ្ទៃដី 500ម2)
1.2 ទៅ1.6លីត្រក្នុង 1ហិកតា
ដាក់ថ្នាំ60 ទៅ 80ម.ល ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ
(1ធុងបាញ់លើផ្ទៃដី 500ម2)

ចំណាំ

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជំងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្របូលផលស្រូវ3០ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រវីល FORWAVIL 50SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + thirteen =