ហ្វ័រវ៉ាទ្រីន FORWATRIN 250 EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រវ៉ាទ្រីន Forwatrin 250 EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Cypermethrin

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : ៥០០មល (0.5L) , ១លីត្រ (1L)

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃដែលធ្វើប្រតិកម្មតាម

រយៈការប៉ះផ្ទាល់។

Description

ស្រូវ
សណ្តែក និង បន្លែ
លាយ 20-25មល
ក្នុងធុងទឹក​25លីត្របាញ់ថ្នាំនៅ
ពេលដង្កូវទើបតែកើតមានឡើង
បាញ់ 320លីត្រ
ក្នុងដី 1 ហិចតា
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី លាយ 75-125មល ក្នុងទឹក 100លីត្រ។បាញ់អោយទទឹកជោគលើដំណាំ បាញ់នៅ
ពេលដង្កូវទើបតែញាស់ ។
មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រវ៉ាទ្រីន FORWATRIN 250 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =