ហ្វ័រសូល 500SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រសូល 500SC Forsol 500SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Carbendazim 50% SC

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 500ml

ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតច្រើនប្រភេទដូច ការពារគ្រាប់ស្វិត ជម្ងឺរលាកស្រទប (កើតលើដើម និងស្លឹក) ជម្ងឺស្លោកស្លឹក (ធ្វើអោយដំណាំស្រូវ ពោតដាក់គ្រាប់ ឬផ្លែ ផ្កាមិនបានល្អ) ជម្ងឺអុចត្នោត ជម្ងឺលឿងស្លឹក ជម្ងឺរលួយឫស ជម្ងឺជាំខ្មៅ និងជម្ងឺដែលកើតលើដំណាំហូបផ្លែ ដូចជាជម្ងឺក្រាផ្សិត នៅលើស្លឹក ផ្កា ផ្លែនិងជំម្ងឺរលុងគល់ ជម្ងឺរលាកជាំស្លឹក ជម្ងឺរលួយផ្កា ផ្លែ ដែលកើតលើដំណាំបន្លែ ជម្ងឺក្រៀមខ្មៅកន្ទុយស្លឹក និងជម្ងឺឆ្អឹងត្រីកើតលើដើមកៅស៊ូ។

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ពពួកសណ្តែក
បន្លែគ្រប់ប្រភេទ
ថ្នាំជក់
កៅស៊ូ
ចន្ទី
ដំណាំហូបផ្លែ

ប្រភេទស្មៅ

ជម្ងឺស្កកគ្រាប់ស្រូវ
ជម្ងឺអុចត្នោត
ជម្ងឺផ្សិតស ជម្ងឺពកស្លឹក
ជម្ងឺរលួយឫស
ជម្ងឺស្លឹកប្រផេះ
ជម្ងឺស្អុយផ្លែ ជម្ងឺអុចផ្លែ
ជម្ងឺបង្ករលួយ
ជម្ងឺឆ្អឹងត្រីលើដើមកៅស៊ូ

កម្រិតប្រើ

400-500មល ក្នុង1ហិកតា
20-25មល លាយធុងទឹក25លីត្រ
បាញ់អោយជោគស្លឹក គល់ និងផ្លែ
1.2លីត្រ-1.5លីត្រ ក្នុង1ហិកតា
40មល លាយធុងទឹក25លីត្រ បាញ់ពី600
ទៅ800លីត្រទឹក ក្នុង1ហិកតា

ចំណាំ

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជំងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផលស្រូវ៣០ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រសូល 500SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + fifteen =