ហ្វ័រស៊ុបភើ FORSUPER 100EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស៊ុបភើ  FORSUPER 100EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) Cypermethrin 10%

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) :៤៥០មល ​( 450ml )

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ដង្កូវ និង សត្វល្អិតចង្រៃយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះផ្ទាល់។

Description

តារាងណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ដង្កូវហ្វូរ និង ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ លាយ 30-50មល ក្នុងធុងទឹក​
25លីត្រ
សណ្តែក និង បន្លែ ដង្កូវខៀវ ដង្កូវហ្វូង លាយ 30-50មល ក្នុងធុងទឹក​
25លីត្រ
ស្វាយចន្ទី មូសតែ ទ្រីប ដង្កូវរោមក្រហម លាយ 500មល
ក្នុងធុងទឹក​1000លីត្រ
ស្វាយ រុយចោះផ្លែ សត្វទ្រីប លាយ 500មល
ក្នុងធុងទឹក​1000លីត្រ

ចំណាំ :

– បាញ់ពេលដំណាំមានស្លឹកខ្ចី។
-ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ:ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផលយ៉ាងតិច១៤ថ្ងៃ។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស៊ុបភើ FORSUPER 100EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =