ហ្វ័រស្ទ្រូ FORSTROBIN 250SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្ទ្រូ Forstrobin 250SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Azoxystrobin 250g/L SC

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

បរិមាណ (Volume) : 100ml

 

ជាប្រភេទថ្នាំផ្សិត ដែលមានវិសាលភាពខ្ពស់ ជាមួយសកម្មភាពការពារនិងព្យាបាល។ ថ្នាំនេះធ្វើប្រតិកម្មដោយជ្រាប ដោយស្រូបតាមរយៈឬស ហើយបញ្ជូនទៅដល់សាច់ឈើនៃដើមនិងស្លឹក រឺក៏តាមរយៈផ្ទៃស្លឹក ទៅកាន់ចុង និងគេមស្លឹក។ ថ្នាំនេះប្រើសំរាប់ការពារ និងកម្ចាត់ជម្ងឺ ដែលកើតនៅលើស្លឹក និងនៅក្នុងដី ដែលកើតមានលើដំណាំជាច្រើន។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទជម្ងឺ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច បន្លែ ចេក សណ្តែកដី  ដំណាំហូបផ្លែ ដំណាំធញ្ញជាតិ
រុក្ខជាតិលំអរ និង
ដំណាំជាច្រើន
ជម្ងឺប្លាស់,ជម្ងឺច្រេស ផ្សិតសំឡី,ផ្សិតម៉្សៅ, ជម្ងឺរលួយឬស,​ផ្សិតសរ
ជម្ងឺរលាកដើម ស្លឹក ផ្លែ
២២៥ ទៅ ៣២៥​ មល
ក្នុង១ហិកតាដោយលាយពី ២០មល ទៅ៣០​ មល ក្នុងធុង
ទឹក១៨លីត្រ
(សំរាប់ផ្ទៃដី៨០០ម២)

ចំណាំ :

– ត្រូវចាត់ទឹកពាក់កណ្តាលធុងជាមុនសិន បន្ទាប់មកចាក់ថ្នាំចូល ​រួចចាក់
ទឹកបំពេញធុង ធ្វើដូច្នេះដើម្បីអោយល្បាយថ្នាំលាយសព្វជាមួយនិងទឹក។
– ពេលវេលាដែលអាចប្រើម្តងទៀតចន្លោះពីគ្នា ពី១៤ ទៅ២៨ថ្ងៃ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល ១៤ទៅ២៨ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ដំឡូង ម្រេច បន្លែ ចេក សណ្តែកដី ដំណាំហូបផ្លែ ដំណាំធញ្ញជាតិ
រុក្ខជាតិលំអរ និង
ដំណាំជាច្រើន

ប្រភេទជម្ងឺ

ជម្ងឺប្លាស់,ជម្ងឺច្រេស ផ្សិតសំឡី,ផ្សិតម៉្សៅ, ជម្ងឺរលួយឬស,
ផ្សិតសរ ជម្ងឺរលាកដើម ស្លឹក ផ្លែ

កម្រិតប្រើ

225 ទៅ 325 មល ក្នុង1ហិកតា
ដោយលាយពី 20មល ទៅ30 មល
ក្នុងធុងទឹក25លីត្រ
(សំរាប់ផ្ទៃដី800ម2)

ចំណាំ

ទឹកបំពេញធុង ធ្វើដូច្នេះដើម្បីអោយល្បាយថ្នាំលាយសព្វជាមួយនិងទឹក។
– ពេលវេលាដែលអាចប្រើម្តងទៀតចន្លោះពីគ្នា ពី14 ទៅ28ថ្ងៃ។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល 14ទៅ28ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្ទ្រូ FORSTROBIN 250SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =