ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក FORSNAIL-STRIKE 700WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ខ្យង

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក ៧០០WP FORSNAIL-STRIKE 700WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : NICLOSAMIDE

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 35g

ជាថ្នាំកម្ចាត់ពពួកខ្យង​ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព ដែលមានធាតុសកម្ម NICLOSAMIDE70% វាមានតួនាទី ជ្រាបចូលក្នុង ប្រព័ន្ធរំលាយ
អាហារ របស់សត្វខ្យងនឹងធ្វើអោយសត្វខ្យងងាប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។​ ថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធិភាពកម្ចាត់ពពួកពងខ្យង ពពួកខ្យង​គ្រប់ប្រភេទ និង ជាពិសេសពពួកខ្យងមាសកាត់បំផ្លាញដើមស្រូវ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទសត្វល្អិត កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ
ដំណាំច្រើនប្រភេទ
ដែលរងការបំផ្លាញ់
ដោយខ្យង
ពពួកខ្យងគ្រប់ប្រភេទ
ជាពិសេស
ខ្យងមាសកាត់ស្រូវ
350 ទៅ 400ក្រាមក្នុង
1ហិកតាចំពោះស្រូវត្រូវរក្សារកំរិត
ទឹកត្រឹម​ 3សង់ទីម៉ែត្រ
នៅក្នុងស្រែ​ ធ្វើដូចនេះ
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសម្លាប់។

 ចំណាំ :

– ថ្នាំនេះអាចលាយទឹកបាញ់ ឬអាចលាយជាមួយជីបាចក៏បាន
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: យ៉ាងតិចបំផុតមុនប្រមូលផល១៤ថ្ងៃ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ដំណាំច្រើនប្រភេទដែលរងការបំផ្លាញ់ដោយខ្យង

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ពពួកខ្យងគ្រប់ប្រភេទ
ជាពិសេស ខ្យងមាសកាត់ស្រូវ

កម្រិតប្រើ

350 ទៅ 400ក្រាមក្នុង1ហិកតា

ចំពោះស្រូវត្រូវរក្សារកំរិតទឹកត្រឹម​ 3សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងស្រែ​ ធ្វើដូចនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសម្លាប់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្នេល​-ស្ទ្រែក FORSNAIL-STRIKE 700WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 8 =