ហ្វ័រហូបពើរ FORHOPPER 800DF

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហូបពើ Forhopper 800 DF

ឈ្មោះទូទៅ(Common Name: Nitenpyram + Pymetrozine

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): គ្រាប់ (DF)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 10g (១០ក្រាម)

ហ្វ័រហូបពើរ

– ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតប្រភេទជញ្ជក់ ដោយធ្វើប្រតិកម្មតាមការជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយ
អាហារនិង ប៉ះផ្ទាល់ដោយធ្វើការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់សត្វល្អិត។
– វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្លាប់ មមាចត្នោត មមាចខៀវ មមាចពព្រុស ចៃ រុយស និង ពពួកសត្វបឺត
ជញ្ជក់ផ្សេងៗ ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ និង បន្លែ 10ក្រាម -20ក្រាម
ក្នុងទឹក 25លីត្រ
ស្វាយ 100ក្រាម -120ក្រាម
ក្នុងទឹក200លីត្រ

ចំណាំ :

– ត្រូវបាញ់អោយសព្វនៅកន្លែងដែលមានវត្តមានមមាចកើតឡើង ។
– ត្រូវធ្វើការបាញ់កម្ចាត់ភ្លាមៗ ជៀសវាងការផ្ទុះខ្លាំងដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងៗ ។

មតិ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហូបពើរ FORHOPPER 800DF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =