ហ្វ័រហ្គ្រូ FORGROW 4.01SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំបង្កើនទិន្នផល

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្គ្រូ  Forgrow

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) Brassinolide 0.001% + GA3 0.4% SL

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)

បរិមាណ (Volume) : 250ml

ជាប្រភេទថ្នាំជំរុញការលូតលាស់ រំញោច និង ជួយបង្កើនទិន្នផល
ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ដំណាំស្រូវ ពោត ដំឡូង ក្រូច ម្នាស់ ស្វាយ ដំណាំម្រេច ដំណាំបន្លែ និងដំណាំជាច្រើនទៀត

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ រយ:ពេលប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាន
នៅគ្រប់ដំណាក់កាល
របស់ដំណាំ
10មល ក្នុងធុងទឹក25 លីត្រ
ស្វាយ ម្រេច ក្រូច
ពោត ត្រង៉ែន
សណ្តែក ដំឡូង
ធូរេន សាវម៉ាវ
ឪឡឹក និងដំណាំ
ជាច្រើនទៀត។
ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាន
នៅគ្រប់ដំណាក់កាល
របស់ដំណាំ
7-15មល ក្នុងធុង
ទឹក25លីត្រ

ចំណាំ :

– មួយវដ្ឋជីរិតដំណាំប្រើ  ៣ដង។
– បពា្ឈប់ការប្រើប្រាស់មុនប្រមូលផល ៧ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ស្វាយ ម្រេច ក្រូច ត្រង៉ែន ពោត
សណ្តែក ដំឡូង ធូរេន សាវម៉ាវ ឪឡឹក និងដំណាំ
ជាច្រើនទៀត…។

រយ:ពេលប្រើប្រាស់

ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់ដំណាំ

កម្រិតប្រើ

5មល ក្នុងធុងទឹក 25 លីត្រ (សំរាប់ស្រូវ)
7-15មល ក្នុងធុងទឹក25 លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្គ្រូ FORGROW 4.01SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 20 =