ហ្វ័រឡាវ៉ា-ប៉្រូ Forlarva-Pro 480 SC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រឡាវ៉ា-ប៉្រូ  Forlarva-Pro 480 SC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name: Flubendiamide +Thiacloprid

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ខាប់ (SC)

ទម្ងន់ (Volume) :​ 500ml , 20ml (៥០០មល , ២០មល)

ហ្វ័រឡាវ៉ា- ប្រ៉ូ ជាថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតជំនាន់ថ្មីដែលធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះផ្ទាល់និង ជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ
រំលាយអាហាររបស់សត្វល្អិតរូចធ្វើការបំផ្លាញសរីរាង្គខាងក្នុង (​ ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និង ធ្វើអោយសត្វល្អិត
ងាប់តែម្តង) ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កត្តាចង្រៃ កម្រិតប្រើប្រាស់
ស្រូវ ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវចាក់គល់

ទ្រីប មេអំបៅ

50-60មល
ក្នុងទឹក 25លីត្រ
សណ្តែក ពោត និង ដំណាំបន្លែ ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវចោះផ្លែ ដង្កូវស៊ីញ៉េ ដង្កូវយោលទោងដង្កូវស៊ីត្រួយ មេអំបៅ ចៃ ស ទៀកគូ  50-60មល ក្នុង
ធុងទឹក 25លីត្រ
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី
និង ដំណាំ
ហូបផ្លែផ្សេងៗទៀត
ដង្កូវរោមផ្កា ដង្កូវចោះផ្លែ ដង្កូវស៊ីញ៉េ ដង្កូវកាត់ស្លឹក ទ្រីប និង ពពួកចៃស 500ml ក្នុងទឹក
500-600លីត្រ

 ចំណាំ :
-ជាមធ្យមត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយបាន១០ធុងសម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិកតានិង បាញ់អោយសព្វល្អ
-ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹក ឬ ល្ងាច(ពេលមេឃត្រជាក់)
-ការប្រមូលផលត្រូវធ្វើក្រោយបាញ់បាន៧ថ្ងៃ

មតិ