ហ្វ័រស្ត្រា Forstrike-Xtra 550EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់សត្វល្អិត
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រស្ត្រា Forstrike-Xtra 550EC
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : CHLORPYRIFOS + CYPERMETHRIN
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)
ជាប្រភេទថ្នាំការពារ និងកម្ចាត់សត្វល្អិតច្រើនប្រភេទដូចជា ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវស៊ីស្លឹក ស្រឹងជញ្ជក់លើស្លឹក ទាកគូរ ពពួកចៃ និងពពួកមមាចគ្រប់ប្រភេទ ដែលកើតលើ ដំណាំ ស្រូវ សណ្តែក ពោត និងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទដង្កូវ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ស្ពៃ
សណ្តែក
និងដំណាំ
ផ្សេងៗ
ដង្កូវគ្រប់ប្រភេទ
ដង្កូវស៊ីរូងដើម ដង្កូវមូរស្លឹក

ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក ស្រឹង មមាចត្នោត

ប្រើ ៣០ ​ទៅ ៥០ម.ល
លាយជាមួយទឹក​ ២៥លីត្រ

ចំណាំ :

– បាញ់អោយសព្វដើមរាល់ ៥ ទៅ ៧ថ្ងៃម្តងបើមានដង្កូវរាតត្បាត។
– ចៀសវាងបំពុលទឹកធ្វើអោយអន្តរាយដល់ត្រី ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ឬបោះចោលសំបកនៅក្បែរប្រភពទឹក។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល១៤ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ ស្ពៃ សណ្តែក
និងដំណាំផ្សេងៗ

ប្រភេទសត្វចង្រៃ

ដង្កូវគ្រប់ប្រភេទ ដង្កូវសីុរូងដើម
ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក ស្រឹង
មមាចត្នោត

កម្រិតប្រើ

ប្រើ 25 ទៅ 30ម.ល លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ
0.5លីត្រ ទៅ 0.6លីត្រ ប្រើក្នុងដី 1ហិកតា
បាញ់អោយសព្វដើម

ចំណាំ

– បាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតចង្រៃ 3ដង ក្នុងមួយជីវិតដំណាំ។
– បាញ់អោយសព្វដើមរាល់ 5 ទៅ 7ថ្ងៃម្តងបើមានដង្កូវរាតត្បាត។
– ចៀសវាងបំពុលទឹកធ្វើអោយអន្តរាយដល់ត្រី ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ឬបោះចោលសំបកនៅក្បែរប្រភពទឹក។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើ: ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល14ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រស្ត្រា Forstrike-Xtra 550EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + nine =