ហ្វ័រឡេន​ FORSOLANE 400EC

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រឡេន400EC  FORSOLANE 400EC

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : ISOPROTHIOLANE

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (EC)

បរិមាណ (Volume) : 500ml

 

ជាប្រភេទថ្នាំផ្សិតធ្វើប្រតិកម្មដោយជ្រាប ជាមួយសកម្មភាពការពារនិងព្យាបាល ដោយស្រូបតាមរយៈ ស្លឹកនិងឬស រួចបញ្ជូនទៅកាន់ស្លឹក និងកួរ ហើយប្រមួលផ្តុំនៅទីនោះ។ វាមានប្រសិទ្ធិភាពទៅលើ ជំងឺប្លាស់ដែលកើតលើ កកួរ និងជំងឺប្លាស់កើតលើស្លឹកថ្នាំនេះក៏អាចប្រើសំរាប់ពន្លឿនការលូតលាស់ឬសរបស់ស្រូវ បង្កើនប្រវែងឬស និងការពារពីការបំផ្លាញរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីត និងចៀសវាងការរលួយឬស ដែលបង្ករឡើងដោយផ្សិតលើកូនដំណាំ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ កម្រិតប្រើ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ជំងឺប្លាស់ដែល
កើតលើស្លឹក

 

ជំងឺប្លាស់កើត
លើកួរស្រូវ

១លីត្រ ក្នុងហិកតា
ប្រើ៥០មល ក្នុងធុងទឹក២០លីត្រ
នៅពេលដែលឃើញជំម្ងឺ

 

១.៥លីត្រ ក្នុងហិកតា
ប្រើ ៧៥មល ក្នុងធុងទឹក២០លីត្រ
-លើកទី១ ប្រើនៅមុនពេលចេញកួរ
-លើកទី២ប្រើនៅពេលចេញកួរពេញលេញ

ចំណាំ :

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ក្នុង១វដ្ឋជីវិតដំណាំស្រូវ ប្រើច្រើនបំផុត ៣ ដង។
– ប្រសិនបើថ្នាំនេះត្រូវបានបាញ់ក្នុងផ្ទៃដីដ៏ធំ នោះវាអាចកំចាត់សត្វល្អិតដែល
បំផ្លាញស្រូវបានមួយចំនួនទៀតដូចជា មមាចខៀវ និងមមាចត្នោត។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ​ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្របូលផលស្រូវ២៨ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ

ប្រភេទជម្ងឺ

ជំងឺប្លាស់ដែល កើតលើស្លឹក

ជំងឺប្លាស់កើតលើកួរស្រូវ

កម្រិតប្រើ

1លីត្រ ក្នុងហិកតា ប្រើ50មល ក្នុងធុងទឹក25លីត្រ នៅពេលដែលឃើញជំម្ងឺលេចឡើងលើស្លឹក

1.5លីត្រ ក្នុងហិកតា ប្រើ 75មល ក្នុងធុងទឹក25លីត្រ
-លើកទី1 ប្រើនៅមុនពេលចេញកួរ
-លើកទី2 ប្រើនៅពេលចេញកួរពេញលេញ

ចំណាំ៖

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ក្នុង១វដ្ឋជីវិតដំណាំស្រូវ ប្រើច្រើនបំផុត ៣ ដង។
– ប្រសិនបើថ្នាំនេះត្រូវបានបាញ់ក្នុងផ្ទៃដីដ៏ធំនោះវាអាចកំចាត់សត្វល្អិតដែលបំផ្លាញស្រូវបានមួយចំនួនទៀតដូច ជា មមាចខៀវ និងមមាចត្នោត។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្របូលផលស្រូវ២៨ថ្ងៃ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រឡេន​ FORSOLANE 400EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =