ហ្វ័រហ្សូន FORAXON 720 SL

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ
ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រហ្សូន Foraxon 720SL
ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : 2,4Dimethylamine
ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): រាវ (SL)
បរិមាណ (Volume) : 500ml

ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជម្រើស មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្លាប់ដោយជ្រៀប (Systemic) ដែលស្រូបដោយស្លឹករុក្ខជាតិ។ ថ្នាំនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើពពូក ឌីកូទីឡេដូន (ពពួកស្លឹកពីរ ឬពពួកស្លឹកធំ) ភាគច្រើនដូចជា ម្អមភ្នំ ជន្ទល់ភ្នំ ត្រកួនភ្នំ កន្ទ្រាំងខែត្រ ជាដើម និងពពួកកក់ (ក្រវាញជ្រូក កក់ជ្រុង កក់ភ្នែកក្តាម កក់ឆ័ត្រ….) ស្មៅស្លាបទា ជាដើម។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទស្មៅ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ

 

ពោត

ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក ជន្ទល់ភ្នំ

ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ

ប្រើ០,៥-១លីត្រ/ហត (លាយថ្នាំ
៥០-១០០មល/ធុងទឹក២០លីត្រ
សំរាប់ដី៨០០ម២) 

ប្រើ ១លីត្រ/ហត (លាយថ្នាំ
៨០មល/ធុងទឹក១៨លីត្រ
សំរាប់ដី៨០០ម២)

ចំណាំ :

– បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅលូតលាស់ខ្លាំងមុនពេលចេញផ្កា។
– មិនត្រូវប្រើលើសកំរិតក្នុងចំការពោត​ និង ស្រូវ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ
ពោត

ប្រភេទស្មៅ

ពពួកកក់ ក្រវាញជ្រូក
ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅស្លាបទា
កាជីប ត្រកួនជ័រ ម្អមភ្នំ

កម្រិតប្រើ

* ស្រូវ៖
ប្រើ 1 – 1.3លីត្រ/ហិកតា (លាយថ្នាំ 80 – 100មល/ធុងទឹក25លីត្រសំរាប់ដី800ម2)

* ពោត៖
ប្រើ 1លីត្រ/ហិកតា (លាយថ្នាំ 80មល/ធុងទឹក25លីត្រ សំរាប់ដី 800ម2)

ចំណាំ៖

– បាញ់ថ្នាំពេលស្មៅលូតលាស់ខ្លាំងមុនពេលចេញផ្កា។
– មិនត្រូវប្រើលើសកំរិតក្នុងចំការពោត និង ស្រូវ។
– សូមអានការណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រហ្សូន FORAXON 720 SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − twelve =