ហ្វ័រត្រាហ្ស៊ីន FORTRAZINE 800WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ស្មៅ

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រត្រាហ្ស៊ីន ៨០០ WP   Fortrazine 800WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) ATRAZINE 80% WP

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg  

ហ្វ័រត្រាហ្ស៊ីន ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅជំរើសប្រើសំរាប់កំចាត់ស្មៅចង្រៃ នៅក្នុងដំណាំ ពោត អំពៅ នឹង​ម្នាស់។ ថ្នាំនេះប្រើសំរាប់កម្ចាត់ និងទប់ស្កាត់ការដុះរបស់ស្មៅចង្រៃ
ទាំង  ពពួកស្លឹកធំ នឹង ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច និង ប្រើសំរាប់កម្ចាត់ស្មៅចង្រៃក្រោយ
ពេលដុះ។

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ របៀបប្រើប្រាស់ កម្រិតប្រើប្រាស់
ពោត
អំពៅ
ម្នាស់
មុនពេលដាំ ឬ ក្រោយពេលដុះ ប្រើ 1.5ទៅ 2គីឡូក្រាម
ក្នុង1ហិកតា
150-200​ក្រាម
ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ

ចំណាំ :

– ត្រូវបាញ់ថ្នាំនៅលើដីដែលមានសំនើមគ្រាប់គ្រាន់ទើបមានប្រសិទ្ធភាព
– ជៀសវាងបាញ់ថ្នាំនេះនៅលើដីដែលរាំងស្ងួត។
-ចំពោះពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចគួរតែប្រើមុនពេលដុះទើបល្អ។ចំពោះ ការកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកធំគួរតែលាយជាមួយថ្នាំហ្វ័ររ៉ាហ្សូន១លីត្រក្នុង
១ហិកតា។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ពោត
អំពៅ
ម្នាស់

របៀបប្រើប្រាស់

មុនពេលដាំ ឬ
ក្រោយពេលដុះ

កម្រិតប្រើ

ប្រើ 1.5ទៅ 2គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតា
15-20​ក្រាម ក្នុងធុងទឹក 25លីត្រ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រត្រាហ្ស៊ីន FORTRAZINE 800WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + twenty =