ហ្វ័រមែន FORMANCO 800WP

ប្រភេទថ្នាំកសិកម្ម (Type of Pesticide): កម្ចាត់ជំម្ងឺផ្សិត

ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (Trade Name): ហ្វ័រមែន  Formanco 800WP

ឈ្មោះទូទៅ (Common Name) : Mancozeb

ប្រភេទនៃទម្រង់ផ្សំ (Type of Formulation): ម្សៅ (WP)

បរិមាណ (Volume) : 1Kg

 

ជាប្រភេទថ្នាំ ការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺ ដែលធ្វើប្រតិកម្មដោយមិនជ្រាប មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារនិងព្យាបាលជម្ងឺបានច្រើនប្រភេទដូចជា ជម្ងឺផ្សិតសំឡី ជម្ងឺអុចស្លឹក ជម្ងឺរលាក ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស ជម្ងឺប្រផេះលើស្លឹកកៅស៊ូ ជម្ងឺឆ្អឹងត្រីលើដើមកៅស៊ូ ជម្ងឺជ្រុះស្លឹកកៅស៊ូ ជម្ងឺក្រៀមខ្មៅកន្ទុយស្លឹកកៅស៊ូ និង​ជម្ងីដ៏ទៃជាច្រើនដែលកើតមានលើដំណាំ ស្រូវ​ បន្លែ សណ្តែក

Description

តារាងការណែនាំប្រើប្រាស់

ដំណាំ ប្រភេទជម្ងឺ កម្រិតប្រើ
ស្រូវ ឆេះស្លឹក
ស្កកគ្រាប់
៨០ ទៅ ១០០ក្រាម
លាយក្នុងធុងទឹក១៨លីត្រ
(ក្នុង ១ហិកតា ត្រូវការ ទឹក
៥០០ទៅ ៦០០លីត្រ)
កៅស៊ូ ក្រៀមខ្មៅកន្ទុយស្លឹក ១ទៅ២គីឡូក្រាមក្នុង ១ហិកតា
(សម្រាប់ថ្នាលកូន១សប្តាហ៍
បាញ់ម្តង)១០០ ទៅ ២០០ក្រាម
លាយក្នុងធុងទឹក១៨លីត្រ

ចំណាំ :

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ​ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល៧ថ្ងៃ។

មតិ

Additional information

ឈ្មោះដំណាំ

ស្រូវ

កៅស៊ូ

ដំណាំហូបផ្លែ

បន្លែ

ប្រភេទជម្ងឺ

ឆេះស្លឹក ស្កកគ្រាប់, ដុះផ្សិត, ស្លឹកពណ៍លឿង (ស្រូវ)

ជម្ងឺក្រៀមខ្មៅកន្ទុយស្លឹក, ជម្ងឺឆ្អឹងត្រី (កៅស៊ូ)

ជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស, ជម្ងឺប្រផេះ, ដុះផ្សិត (ដំណាំហូបផ្លែ និង​ បន្លែ)

កម្រិតប្រើ

(ស្រូវ)​ ប្រើ80 ទៅ 100ក្រាមលាយក្នុងធុងទឹក25លីត្រ (ក្នុង 1ហិកតា ត្រូវការ ទឹក500ទៅ 600លីត្រ) ចំពោះឆេះស្លឹក ស្កកគ្រាប់, ដុះផ្សិត,
ស្លឹកពណ៍លឿង 50ក្រាមលាយក្នុងធុងទឹក25លីត្រ (ក្នុង1ហិកតា ត្រូវការ ទឹក400លីត្រ)

(កៅស៊ូ)​ ប្រើ​ពី1 ទៅ 2គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតា (សម្រាប់ថ្នាលកូន1សប្តាហ៍បាញ់ម្តង)100 ទៅ 200ក្រាមលាយក្នុងធុងទឹក25លីត្រ​ ចំពោះជម្ងឺក្រៀមខ្មៅកន្ទុយស្លឹក
ជម្ងឺឆ្អឹងត្រី ប្រើ1.5គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតា 1អាទិត្យបាញ់ម្តង
ម្ងឺជ្រុះស្លឹក ប្រើ3.5គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតា

(ដំណាំហូបផ្លែ និងបន្លែ) ប្រើ300 ទៅ 350ក្រាម លាយជាមួយទឹក 100លីត្រ ចំពោះជម្ងឺអង់ត្រាក់ណូស
ជម្ងឺប្រផេះ​ ប្រើពី2 ទៅ 4គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតា
ដុះផ្សិត ប្រើ350ក្រាម លាយជាមួយទឹក 100លីត្រ

ចំណាំ៖

– ត្រូវប្រើតាមកម្រិតនៃការណែនាំ ទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
– ត្រូវបាញ់ថ្នាំអោយសព្វលើស្លឹកពេលមានជម្ងឺទើបនឹងកើត។
– ថ្នាំនេះអាចលាយជាមួយថ្នាំការពារដំណាំដទៃទៀតបាន។
– ពេលវេលាបពា្ឈប់ការប្រើៈ ឈប់បាញ់ថ្នាំមុនប្រមូលផល ៧ ទៅ១៤ថ្ងៃ។
– សូមអានខិត្តប័ណ្ណណែនាំមុខពេលប្រើប្រាស់។

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ហ្វ័រមែន FORMANCO 800WP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 5 =